مژگان آهنگر داودی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد تاریخ، گرایش اسناد و نسخه شناسی، دانشگاه تهران 1401
دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1392
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، 1384
کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، 1379

سوابق پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

“در انتظار کدام منجی “: نشر پناه، 1398

“بازخوانی روایات جنگ بنی‌قریظه”: نشر پناه، در انتظار چاپ

مقالات در نشریات داخلی

مژگان آهنگر داوودی، “اثبات وجود جنگ و درگیری فیزیکی در غزوه بنی قریظه”،  فصلنامه علمی پژوهشهای تاریخی، شماره 56، 1401

مژگان آهنگر داودی، “کشته شدن زبیر بن باطا از بنی‌قریظه؛ بخش جعلی در روایت آزادی او”، پذیرفته شده در فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 1401

مژگان آهنگر داودی، ناهید حسین نتاج، فتحیه فتاحی زاده، “بازخوانی روایت سبب نزول آیه قوامیت مردان (سوره نساء: 34) با تکیه بر روش تحلیل اسناد- متن”، دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، 1401، ش 30، ص 113-145

مقالات در همایش‌های داخلی

مژگان آهنگر داودی، ” پالایش گزارش های تاریخی پیرامون کشتن اسیر در سیره پیامبر (ص)”، سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1397

زمینه های تحقیقاتی

  • تاریخ صدر اسلام
  • مهدویت
  • روش تحلیل اسناد- متن در نقد حدیث