مطالعات اسلامی زنان

بررسی روایات ضرب زنان با تکیه بر روش تحلیل اسناد- متن

آیه 34 سوره نساء از جمله آیات چالشی قرآن کریم است و مشخصاً معنای ضرب در این آیه بسیار مورد بحث است. سؤالی که همواره مطرح بوده این است که آیا توصیه به «ضرب» در این آیه در مواجهه با نشوز زن، توصیه به کتک زدن بوده است؟ از جمله راهکارها برای بررسی بیشتر معنای یک واژۀ قرآنی بررسی روایات احتمالی موجود پیرامون آن واژه یا آیۀ شامل آن واژه است. درباره مسألۀ ضرب زن چند روایت در منابع حدیثی متقدم آمده است. از جمله مشهورترین آنها روایت ضرب بالسواک و نیز روایت حجۀ‌الوداع است که در آن درباره حقوق و مسائل مربوط به زنان و از جمله درباره ضرب زنان مطالبی آورده شده است. به منظور بازخوانی این روایات، روش تحلیل اسناد- متن که در استخراج اطلاعات و به تبع آن در فهم روايات مذكور كارآمد است، به کار گرفته می‌شود.