نشست تخصصی

فتوحات در دوره خلفای نخستین – علل و انگیزه ها

تیزر و پوستر همایش

فیلمهای همایش