مأموریت‌ها

  • احیاء فرهنگ غنی و پویای اهل بیت علیهم السلام و نشر معارف و تحکیم مبانی علمی و فرهنگی

  • پرداخت علمی و روزآمد به معارف دینی، وقایع تاریخی و ارایه آن بر اساس اقتضائات فکری انسان امروز با تکیه بر مبانی و تعالیم وحیانی اهل بیت علیهم‌السلام

  • زدودن شبهات و پیرایه‌های موهوم و موهن از ساحت قدسی دین و تبیین منطقی آن

  • عرضه صحیح اندیشه دینی و دفاع معقول از آن با تکیه بر رشته‌های مرتبط

  • بازشناسی، نقادی و احیاء تراث معرفتی بازمانده از سلف صالح در حوزه‌ی دین پژوهی، فرهنگ و اندیشه دینی