نشست‌های داخلی

سال 1402

عنوان ارائه

ارائه‌دهنده

تاریخ

شماره نشست

بررسی وجه تفاوت دو واژه”یم” و “بحر” در قرآن

دکتر منصور ولی
1402/1/20
24
بررسی اسم “یا مالک کل مملوک” و تلاش برای درک حسی این اسم شریف (چگونگی استفاده بهینه از مجموعه کتب کامی از نام و درک بیشتری از اسما الهی)
یحیی محمدلو
1402/2/17
25
کرامت ذاتی انسان و تاثیر آن در استنباط احکام فقهی
محمدفیضی 
1402/3/7
26
Quran approves and promotes social pluralism
 علی اصغر احمدی
1402/3/21
27
سیر تاریخ تحول شهر کاظمین از منظر شهری و عتبه کاظمین از منظر معماری
فرزانه گودرزی
1402/4/4
28
بازخوانی تفسیری جزیه در قرآن
دکتر یحیی صباغچی
1402/4/18
29

آرشیو