نشست تخصصی

فتوحات در دوره خلفای نخستین – پیامدها

تیزر و پوستر همایش

دومین جلسه نشست فتوحات در دوره خلفای نخستین: پیامدها

سخنران: دکتر سیداحمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

زمان: یکشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۰، ۱ آگوست ۲۰۲۱

مکان برگزاری: برنامه پخش زنده(لایو) از اینستاگرام پویافکر

فیلمهای همایش