عنوان مقاله

«برکت‌بخشی» و نقش آن در برساخت هویت یهودی در اسفارِ عهدعتیق

نویسندگان

سپیده وحیدنیا
دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ارسطو میرانی
استادیار دانشگاه گرگان، تهران، ایران
یحیی صباغچی
استادیار دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

توضیحات

دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ ادیان Journal of Religious Studies
سال 15، شمارۀ 29، بهار و تابستان1400 Vol.15, No.29, Spring and Summer 2021
صص 1-21 (مقاله پژوهشی)

چکیده

یکی از کارکردهای اجتماعی مهم دین هویت‌سازی است. ادیان برای پیروان خود، ویژگی‌های خاصی تعیین کرده‌اند که با ایجاد مشابهت و تمایز با غیر، بین آن‌ها همبستگی ایجاد کرده و آن‌ها را از دیگران متمایز می‌کند. بدین ترتیب با ایجاد مرز بین خودی‌‌ها و دیگران هویت پیروان خویش را تعریف می‌کنند. در ادیان تاریخی این فرایند هویت‌سازی در بستر تاریخ تداوم می‌یابد. هویت یهودی نیز به عنوان یک هویت قومی- دینی، در طول تاریخ شکل گرفته و هم‌چنان تا عصر حاضر دچار ابهامات و مناقشاتی است. شرح تولد و شکل‌گیری قوم یهود در اسفار که اساس عهدعتیق است آمده است. در این متن مولفه‌ها و فرایندهای متعددی می‌توان یافت که در برساخت هویت‌ یهودی نقش دارند از جمله عهد، مشایخ، برگزیدگی، قومیت، شریعت. «برکت‌بخشی» نیز یکی از این مولفه‌هاست. در این مقاله با رویکردی بینارشته‌ای، عملکرد برکت‌بخشی به عنوان فرایندی هویت‌ساز در متن اسفار تبیین و تحلیل می‌گردد. نشان داده می‌شود که برکت‌بخشی با تعریف مرزهای قومی، مفاهیم و نهادهای دینی ارتباط داشته و در تعریف هویت یهودی نقش دارد.

دانلود مقاله

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

کلیدواژها

هویت، یهودیت، برکت، اسفار، آباء