عنوان مقاله

بازخوانی روایت سبب نزول آیه ۳۴ سوره نساء با تکیه بر روش تحلیل اسناد- متن

نویسندگان

مژگان آهنگر داودی / پژوهشگر مطالعات اسلامی، گروه پژوهشی پویا فکر
ناهید حسین نتاج / کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر گروه پژوهشی پویافکر
فتحيه فتاحی زاده / استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهرا

توضیحات

پذیرش در دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
تاریخ پذیرش: تابستان 1400

چکیده

آیه 34 سوره نساء با توجه به اینکه مباحث مربوط به قوامیت مرد برای زن و نیز راهکارهای مواجهه با نشوز زن در آن مطرح شده است، بطور ویژه ای مورد توجه مفسران و عالمان اسلامی بوده است. روایتی وجود دارد که بسیاری از مفسران آن را به عنوان شأن نزول آیه در نظر گرفته و مفاهیمی چون (قوامیت) و (ضرب) در آیه را با توجه به این سبب نزول معنا و تفسیر کرده اند. در این نوشتار، نسخه های مختلف این روایت با استفاده از روش تحلیل اسناد- متن بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که عبارت پردازی این روایت متأخر است و متقدم‌ترین نسخه آن متعلق به اواخر قرن اول و از حسن بصری می باشد. موضوع مورد نظر مفسران متقدم در بیان این روایت، بحث قصاص زوجین بوده که تحلیل آن وابسته به مفهوم (قوامیت) است. این روایت با چنین عبارت پردازی ای در واقع به بیان سبب نزول قسمت (الرجال قوامون على النساء) پرداخته و به بحث (واضربوهن ) و تأیید یا انکار زدن زن مربوط نیست همچنین این روایت به دلیل متأخر بودن عبارت پردازی و اشکالات کلامی آن، نمی تواند به عنوان مبنا در تحليل آية 34 نساء قرار گیرد. از سوی دیگر، با توجه به بررسی روایات دیگری که به مفهوم قوامیت اشاره دارند به نظر می رسد واژه (قوام) با (راع) به معنی حفاطت همپوشانی معنایی بالایی دارد.

دانلود مقاله

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

کلیدواژها

نقد حیدت، آیه 34 نساء، قوام، روش تحلیل اسناد-متن، راع