عنوان مقاله

پی‌جویی مبانی صلح فرهنگی گالتونگ در نظام فکری ملاصدرا

نویسندگان

یحیی صباغچی / استادیار دانشگاه شریف و پژوهشگر ارشد گروه پژوهشی پویافکر
طيبه میر محمد حسینی / پژوهشگر ارشد گروه پژوهشی پویافكر

توضیحات

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی، مقاله پژوهشی، دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، ص 93-108

چکیده

يوهان گالتونگ، صلح پژوه شهیر نروژی، سه ضلع برای خشونت قائل است: مستقیم، ساختاری و فرهنگی. خشونت فرهنگی به نوعی از خشونت اطلاق می‌شود که در بستر یک فرهنگ مجاز شمرده شده و ارتکاب به آن منفی و ناشایست به حساب نیاید و ضمناً زمینه‌ساز یا توجیه‌گر سایر انواع خشونت باشد. در دیدگاه گانتونگ فرهنگ شامل ایدئولوژی، مذهب، زبان، هنر و … است که در این نوشتار به تناسب نظام فکری صدرایی تنها به جنبه‌های الهیاتی فرهنگ می‌پردازیم و از جنبه‌های دیگر صرف نظر می‌کنیم. خشونت دینی گونه‌ای از خشونت فرهنگی است که در آن یک «دین» به خشونت مشروعیت می‌بخشد. دیدگاه مرتکبان چنین خشونتی حق مطلق دانستن خود و باطل مطلق دانستن دیگران است که باعث مقدس شمرده شدن خشونت و عدم تحمل غير می‌گردد، نوشتار حاضر بر آن است که نشان دهد در نظام فکری صدرایی، اصولی تأثیرگذار برای کاهش این نوع از خشونت وجود دارد. صدرالمتألهین در کنار رد کثرت‌گرایی معرفتی، معتقد است اكتر انسان‌ها از نجات اخروی بهره‌مند خواهند شد که نوعی کثرت‌گرایی نجات شمرده می‌شود. چنین نگاهی با وسیع کردن دایره تحمل دیگران زمینه کاهش بسیاری از خشونت‌های دینی و به تعبیر گالتونگ خشونت‌های فرهنگی را فراهم می‌آورد. همچنین کرامت ذاتی که صدرالمتألهین برای انسان قائل است، مانعی استوار در برابر خشونت دینی به شمار می‌آید. به علاوه، رحمت واسعه الهی و خليفه الله بودن انسان موجب می‌شود رحمت انسان‌ها نسبت به مجموعه مخلوقات از غضبشان پیشی بگیرد و در نتیجه خشونت جای خود را به صلح و دوستی بدهد. قابل تحمل نبودن دين هم از مبانی فکری صدرا در این زمینه است. این اصول را می‌توان با استفاده از مبانی اصالت وجود، تشکیک در وجود، مساوقت وجود و خير و نیز حرکت جوهری از آراء ملاصدرا برداشت کرد.

دانلود مقاله

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

کلیدواژها

صلح، ملاصدرا، کثرت‌گرایی، کرامت انسانی، رحمت الهی، گالتونگ، خشونت فرهنگی