معرفی اعضای ریاست مجموعه

دکتر یحیی صباغچی

دکتر یحیی صباغچی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

رئیس مجموعه

پست الکترونیک:
ysabbaghchi@gmail.com

دکتر منصور ولی

دکتر منصور ولی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معاون پژوهشی

پست الکترونیک:
Mansour.vali@eetd.kntu.ac.ir

دکتر طیبه مناقبی

دکتر طیبه مناقبی

-

معاون اجرایی

پست الکترونیک:
tb.managhebi@gmail.com