طیبه میرمحمد حسینی

سوابق تحصیلی

  • دکتری، 1398، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • فوق لیسانس، 1392 دانشگاه قم
  • لیسانس، 1382، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق پژوهشی

  • یحیی صباغچی، طیبه میرمحمدحسینی، «پی‌جویی مبانی صلح فرهنگی گالتونگ در نظام فکری ملاصدرا» – دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی، دوره 10، شماره 1، اسفند 1400.
  • طیبه میرمحمدحسینی، هادی وکیلی، اعظم قاسمی، «مبانی وجودی در فلسفه ملاصدرا مبنایی برای صلح پژوهی» – فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست متعالیه، بهار 1400

مقالات کنفرانس:

  • عقلانیت در فلسفه ملاصدرا مبنایی برای صلح پژوهی – نخستین کنفرانس بین المللی «مطالعات صلح و حل منازعه»، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه تهران

 

–      Philosophical peace theory in the Safavid era based on Galtung’s approach

Case Study: Philosophy of Mulla Sadra – 1st SUT-SPbU Joint Seminar on Iranian culture, philosophy and history of science

زمینه های تحقیقاتی

  • حکمت متعالیه
  • صلح پژوهی

سوابق همکاری در دانشگاه

  • مدرس دانشگاه های الزهرا و صنعتی شریف