طیبه میرمحمد حسینی

سوابق تحصیلی

 • دکتری حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارشناسی ارشد فلسفه و کلام، دانشگاه قم

فعالیت‌های پژوهشی

پایان‌نامه
 •  کارشناسی ارشد: مطالعه و بررسی دیدگاه‌های کلامی نعمانی در کتاب غیبت، استاد راهنما: دکتر فرح رامین
 • دکتری: بررسی امکان دستیابی به مبانی نظری صلح در در فلسفه ملاصدرا  و مقایسه آن با آراء یوهان گالتونگ
 • مبانی وجودی در فلسفه ملاصدرا مبنایی برای صلح پژوهی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، طیبه میرمحمدحسینی، هادی وکیلی، اعظم قاسمی، بهار 1400
 • پی‌جویی مبانی صلح فرهنگی گالتونگ در نظام فکری ملاصدرا،دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت صدرایی، اسفند 1400
 • جستجوي صلح ساختاري گالتونگ در نظام فكري ملاصدرا،فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی، پذیرفته شده در اردیبهشت 1402
 • عقلانیت در فلسفه ملاصدرا مبنایی برای صلح پژوهی – نخستین کنفرانس بین المللی «مطالعات صلح و حل منازعه»، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه تهران

مقاله کنفرانس

   Philosophical peace theory in the Safavid era based on Galtung’s approach

Case Study: Philosophy of Mulla Sadra – 1st SUT-SPbU Joint Seminar on Iranian culture, philosophy and history of science, Nov. 2020

فعالیت‌های آموزشی

 • تدریس درس‌های اندیشه اسلامی 1و2، دانشگاه صنعتی شریف (از سال 1400)
 • تدریس درس‌های اندیشه اسلامی 1و2، دانشگاه الزهرا (س) (1400-1401)
 • تدریس درس اندیشه اسلامی 1، دانشگاه فرهنگیان (1400-1401)
 • تدریس درس حکمت اشراق، دانشگاه الزهرا(س) (1400-1401)
 • تدریس درس کلام اسلامی، دانشگاه الزهرا(س) (1399-1400)
 • تدریس درس تاریخ فلسفه اسلامی، دانشگاه الزهرا(س) (1400-1401)
 • تدریس درس تاریخ فرق اسلامی، دانشگاه الزهرا(س) (1400-1401)
 • جلسه شرح موضوعی مثنوی معنوی در دانشگاه الزهرا(س)، (1394)
 • وبینار «معرفت در نگاه مولانا؛ موضوع، موانع و راهکارها»، دانشگاه الزهرا (به مناسبت هفته پژوهش) (1399)
 • وبینار «مولانا و نقشه راه امید»، دانشگاه الزهرا (1399)

شرح کامل دفتر اول مثنوی معنوی – آکادمی پارسیسان (1399- 1402

زمینه و علایق پژوهشی

مطالعات زنان

یادداشت‌های پژوهشی